آرشیو برای: "دی 1395"

مردی را می شناسم که ...

مردی را می شناسم که ...
ازدواج يك اشتراك است....اشتراك نه به معناي فرهنگ رايج غربي كه هزچه داريم نصف نصف؛ هركاري كه تو انجام دهي، من هم مي توانم انجام دهم.اگر سر كار مي روي، من هم مي روم؛ فرزند را هردو باهم يا فرد سوم يعني مربي بزرگ كند، پيشرفت ماديِ يكسان... ازدواج يك اشتراك… بیشتر »

برويد و زنانگي كنيد

قبل ترها، اصلا باورم نمي شد كه بتوان در خانه ، زن متفكري شد.. باورم نمي شد با گرد گيري، بتوان گردهاي گناه را از خود دور كرد... باورم نمي شد با غذا درست كردن, بتوان كار تبليغي كرد... باورم نمي شد با شستن لباس هاي چرك بتوان كار تهذيبي كرد.... باورم نمي شد… بیشتر »