آرشیو برای: "دی 1395, 13"

برويد و زنانگي كنيد

قبل ترها، اصلا باورم نمي شد كه بتوان در خانه ، زن متفكري شد.. باورم نمي شد با گرد گيري، بتوان گردهاي گناه را از خود دور كرد... باورم نمي شد با غذا درست كردن, بتوان كار تبليغي كرد... باورم نمي شد با شستن لباس هاي چرك بتوان كار تهذيبي كرد.... باورم نمي شد… بیشتر »