آرشیو برای: "دی 1395, 15"

مردی را می شناسم که ...

مردی را می شناسم که ...
ازدواج يك اشتراك است....اشتراك نه به معناي فرهنگ رايج غربي كه هزچه داريم نصف نصف؛ هركاري كه تو انجام دهي، من هم مي توانم انجام دهم.اگر سر كار مي روي، من هم مي روم؛ فرزند را هردو باهم يا فرد سوم يعني مربي بزرگ كند، پيشرفت ماديِ يكسان... ازدواج يك اشتراك… بیشتر »